Principal's Welcome

content

Welcome to Lews Castle College UHI

iain-macmillan.jpg

Lews Castle College UHI is the local college and university for the Outer Hebrides. The Outer Hebrides offer an excellent environment in which to live, work and learn. We have passionate and enthusiastic students and staff.

Our courses range from access programmes to doctorates. We aim to provide a first class learning experience using a variety of learning and teaching approaches.

Our mission is to deliver excellent learning and teaching, research and enterprise: locally, nationally, regionally and internationally. We are delighted that you are considering joining us as a student in 2019/20.

Our portfolio of courses continues to grow, putting us at the heart of further and higher education in the Outer Hebrides. Our degree courses allow you to gain higher-level qualifications, through HNC, HND, degrees, post-graduate degrees and doctorates.

Please look at our courses and see what we have to offer you for 2019/20.

If you would prefer to speak to a member of our staff and discuss career options, please contact us.

We are extremely proud of our students and their individual success stories.

I look forward to welcoming you to Lews Castle College UHI and wish you success with your future studies.

Iain Macmillan
Principal and Chief Executive

Fàilte gu Colaisde a’ Chaisteil UHI

’S e Colaiste a’ Chaisteil UHI colaiste agus oilthigh nan Innse Gall.  Is e sàr àite a th’ anns na h-Innse Gall gus fuireach, gus obrachadh agus gus ionnsachadh ann. Tha na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn beòthail agus dealasach.

Tha farsaingeachd chùrsaichean againn a tha a’ toirt a-steach cùrsaichean inntrigidh suas gu cùrsaichean ollamhachd.  Tha sinn ag amas air sàr ionnsachadh a lìbhrigeadh tro chaodhladh mhodhan ionnsachaidh agus teagaisg.

’S e am misean againn sàr ionnsachadh is teagasg, rannsachadh is iomairt a lìbhrigeadh gu h-ionadail, gu roinneil, gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta. Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a’ beachdachadh a thighinn còmhla rinn mar oileanach ann an 2019/20.

Tha na cùrsaichean a tha sinn a’ tabhann a’ leudachadh, agus tha seo gar cur ann an teis mheadhan leasachaidhean ann am foghlam adhartach agus foghlam àrd ìre ann an Innse Gall.  Bheir na cùrsaichean againn cothrom dhut teisteanasan àrd ìre fhaighinn, leithid HNC, HND, ceum, for-cheum suas gu ìre ollamhachd.

Faodaidh sibh sùil a thoirt air na cùrsaichean againn gus faicinn dè tha againn ri thabhann dhutsa ann an 2019/20.

Nam b’ fheàrr leat bruidhinn ri aon den luchd-obrach againn gus bruidhinn riutha mu dhiofar chothroman, cuiribh fios thugainn.

Tha sinn uabhasach moiteil as na h-oileanaich againn agus na sgeulachdan soirbheachail aca uile.

Tha mi a’ dèanamh fiughair ri fàilte a chur ort gu Colaisde a' Chaisteil UHI agus tha mi a’ guidhe gach soirbheas dhut nad ionnsachadh san àm ri teachd.

Iain Mac a'Mhaoilein
Prionnsapal agus Ceannard