Gàidhlig agus Foghlam BA (le Urram)

UCAS code XQ10

What is special about this course?

Is e prògram trèanadh thidsearan tro mheadhan na Gàidhlig a tha anns a' chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam a tha air a thabhann taobh a-staigh Sgeama na Gàidhlig agus Chuspairean Co-cheangailte (SGCC) aig UHI. Tha am Prògram ri fhaotainn tro fhoghlam air astar no tro theagasg aghaidh ri aghaidh.

Bheir am Prògram cothrom dhut barantas le urram agus teisteanas teagaisg fhaotainn taobh a-staigh ceithir bliadhna agus tha e na shlighe dìreach a-steach gu trèanadh thidsearan ann an raon far a bheil gainnead luchd-obrach. Tha an cùrsa air a dhealbh airson teagasg Bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig no teagasg Àrd-sgoile (Gàidhlig), le 18 seachdainean de ghreis sgoile.

Special features

 • Tha a’ mhòr-chuid dhen chùrsa air a lìbhrigeadh agus air a mheasadh tro mheadhan na Gàidhlig
 • Gheibh thu an cothrom ceum le urram agus teisteanas teagaisg fhaighinn taobh a-staigh ceithir bliadhna
 • Bidh thu fileanta sa Ghàidhlig aig ceann na ciad bliadhna, le tuilleadh daingneachaidh cànain tron phrògram air fad 
 • Bheir an cùrsa sgilean sònraichte dhut ann an teagasg bogadh-cànain agus foghlam dà-chànanach
 • Nì thu deisealachadh airson dreuchd mar neach dreuchd meòrachail, a chumas taic ri sàr-ionnsachadh sgoilearan

Entry requirements

 • 3 teisteanasan aig Àrd-ìre aig BBC no nas àirde; bhiodh e na b’ fheàrr nan robh Gàidhlig (fileantaich) no Gaelic (luchd-ionnsachaidh) Àrd-ìre aig B, no nas àirde, nam measg; NO
 • 2 A Level aig ìre BC no nas àirde
 • Cuirear fàilte air iarrtasan bho thagraichean le teisteanasan eadar-dhealaichte
 • Gheibh thu agallamh gus do chomas sa Ghàidhlig a mheasadh airson dearbhadh dè an cùrsa bu fhreagarraiche dhut air a’ chiad bhliadhna

A thuilleadh air seo, airson BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam, tha feum aig oileanaich air na leanas:

 • Àrd Ìre Beurla aig C no nas fheàrr, no teisteanas co-ionnan
 • Matamataig aig Ìre Nàiseanta 5 no Sàr-ìre Choitchinn (no teisteanas Cùrsa Nàiseanta ìre Eadar-mheadhanach 2 aig C no nas fheàrr
 • Faisg air deireadh Bliadhna 2, feumaidh oileanaich a bhith soirbheachail ann an agallamh a rèir mhodhan-obrach bunaiteach a thaobh inntrigidh gu Cùrsa Trèanadh Thidsearan ann an Alba agus feaumar modhan-obrach Disclosure Scotland a choileanadh

Access routes

Gus faighinn a-steach gu bliadhnaichean 3 agus 4 bithear an dùil gum bi oileanaich air crìoch a chur air an dàrna bliadhna gu soirbheachail, le DipHE ann an Gàidhlig agus Cuspairean Co-cheangailte. Feumar a bhith soirbheachail ann an agallamh a rèir mhodhan-obrach bunaiteach a thaobh inntrigidh gu Cùrsa Trèanadh Thidsearan.

Year 1 - CertHE

Is e bliadhna cànain a tha anns a’ Chiad Bhliadhna agus, a rèir do chomasan sa chànan, bithear a' dèanamh aon de na leanas:

Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh ann an àrainneachd foghlaim Gàidhlig.

Year 2 - DipHE

Modailean:

 • Gàidhlig 2
 • Cànan, cultar is cinnidheachd

Bidh cothrom agad ceithir modailean roghainneil a thaghadh ann an cuspairean Gàidhlig a' gabhail a-steach litreachas, beul-aithris is eachraid nan Gàidheal.

Year 3 - MA

Modailean:

 • Clann agus an lonnsachadh
 • Greisean Sgoile 1 (8 seachdainean)
 • Foghlam Gàidhlig ann an Alba
 • Gàidhlig 3
 • Sgilean Rannsachaidh
 • Modail roghainneil ann an cuspair Gàidhlig

Year 4 - MA (Hons)

Modailean Riatanach:

 • An Neach Dreuchdail, Breithneachail is Feòrachail
 • Greisean Sgoile 2 (10 seachdainean)
 • Tràchdas Ceuma
 • Modail bhon Sgeama Gàidhlig is Cuspairean Co-cheangailte

How will I study my course?

 • Làn-ùine
 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Tha a’ chiad bhliadhna ri fhaighinn làn-tìde no pàirt-ùine tro chlasaichean aghaidh ri aghaidh agus greis gnìomhachais 3 seachdainean (An Cùrsa Comais no Gàidhlig agus Conaltradh CertHE) no pàirt-ùine air astar (An Cùrsa Adhartais)
 • Tha an dàrna bliadhna ri fhaighinn làn-ùine no pàirt-ùine le clasaichean aghaidh ri aghaidh no ionnsachadh air astar
 • Nì thu ionnsachadh làn-ùine air an treas is air a’ cheathramh bhliadhna, le clasaichean aghaidh ri aghaidh, òraidean air co-labhairt bhideo agus ionnsachadh air-loidhne san àrainneachd ionnsachaidh didseatach, is 18 de ghreisean sgoile

How long will my course last?


 • Làn-ùine: 4 bliadhna
 • Pàirt-ùine: 6 bliadhna

Tha bliadhnaichean 3 is 4 a’ maireann 32 seachdainean mar thoradh air stiùiridhean an GTCS agus airson nan greisean sgoile a dhèanamh


Where can I study my course?

 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Start date

 • An t-Sultain

Fees

Most full-time students will have their fees paid.

Students on part-time courses may also be eligible to have their course fees waived.

Funding

Tha cothrom air maoineachadh is taic-airgid a bharrachd airson a' chùrsa seo. Cuir fios dhan cholaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

Additional Costs

Bidh cosgaisean siubhail a thaobh ghreisean sgoile ann am bliadhnaichean 3 agus 4 an crochadh air sierbheisean còmhdhail agus an t-àite. Thèid na cosgaisean seo a phàigheadh air ais do dh'oileanaich an dèidh làimhe.

What can I do on completion of my course?

An dhèidh dhut an ceum BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam a dhèanamh, b’ urrainn dhut a bhith ag obair ann am:

 • Foghlam Bun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig

Foghlam Àrd-sgoil a’ teagasg na Gàidhlig mar chuspair (do dh’fhileantaich agus luchd-ionnsachaidh)

Can I progress into further study?

An dèidh dhut a bhith ag obair ann am foghlam, b’ urrainn dhut an cùrsa PgCert Streap no MEd Critical Enquiry a dhèanamh mar phàirt dhen leasachadh phroifeiseanta agad.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Gàidhlig agus Foghlam BA (le Urram)

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2020

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.