Leasachadh Cànain Duais LDL

What is special about this course?

Chaidh an duais Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Cànain a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan leasachaidh agus trèanaidh sònraichte aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan ionadail. 

Ionnsachaidh tu mu phoileasaidh agus planadh cànain aig a h-uile ìre bhon teaghlach don choimhearsnachd, gu sgoiltean, gnothachasan, buidhnean neo-phrothaideach, buidhean riaghaltais nàiseanta agus ionadail agus buidhnean eadar-nàiseanta.

Bheir an cùrsa seo cothrom dhut buannachd fhaighinn bhon teagasg, ionnsachadh agus rannsachadh den ìre as àirde ann an leasachadh cànain agus coimhearsnachd, le sùil gheur air Gàidhlig na h-Alba; a leigeas leat sgilean dreuchdail agus proifeiseanta a leasachadh.

Special features

 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.
 • Bidh cothrom agad pàirt a ghabhail ann an deasbadan anns a’ chlas agus ann am buidhnean beaga a’ coimhead air an rannsachadh as ùire agus air na dòighean obrach as fhèarr a gheibhear gu eadar-nàiseanta.
 • Bidh susbaint na cùrsa gu h-àraid feumail do dh’oifigearan leasachadh Gàidhlig, oifigearan planadh cànain, luchd co-òrdanachaidh coimhearsnachd agus leasachaidh, agus luchd proifeiseanta foghlam na Gàidhlig.

Entry requirements

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig ìre C no nas àirde.
 • Beachdaichear aig tagraidhean bho daoine le teisteanasan agus/no eòlas obrach iomchaidh cuideachd.
 • Gheibh tagraichean agallamh air-loidhne agus bidh aca  ri eisimpleir den sgrìobhadh aca a chur a-steach.

Access routes

 • Teisteanasan aig ìrean SCQF 7-8 no nas àirde. Eòlas obrach iomchaidh.

Duais LDL

 • Saoghal na gàidhlig 2 (Semester 1)
 • Poileasaidh is planadh cànain 1 (Semester 1 or Semester 2)

How will I study my course?

 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)
 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.

How long will my course last?


 • Gu h-àbhaisteach, thèid aon modail a dhèanamh thairis air aon semeastar le clas air-loidhne ann gach seachdain.

Where can I study my course?

 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Start date

 • An t-Sultain
 • Am Faoilleach

Fees

Costs as advertised.

Funding

External scholarships and financial support may be available. Contact the relevant UHI partner college for more information.

What can I do on completion of my course?

Cuiridh an duais LDL seo ris na cothroman dreuchdail a bhios agad ann an caochladh roinnean leithid bhuidhnean leasachaidh agus buidhnean poblach.

Can I progress into further study?

Faodaidh gum bi e comasach dhut adhartas a dhèanamh ri duaisean no ceumannan a bharrachd taobh a-staigh Sgeama na Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte no duaisean eile aig an oilthigh.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.