Leasachadh Coimhearsnachd Duais LDL

What is special about this course?

Chaidh an cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Coimhearsnachd a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan trèanaidh agus leasachaidh aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a tha ag obair ann an coimhearsnachdan gus a’ Ghàidhlig a dhìon agus ath-bheòthachadh.

Bheir thu sùil air leasachadh coimhearsnachd airson a h-uile suidheachadh, dùthchail is bailteil, air a bheil leasachadh na Gàidhlig a’ toirt buaidh. Leasachaidh tu sgìlean gus leasachadh cànain agus leasachadh coimhearsnachd a dhealbhachadh, a’ toirt còmhla eòlas teòiridheach le ceumannan practaigeach ann an ath-bheothachadh choimhearsnachdan agus cànain.

Special features

 • Bheir an cùrsa seo cothrom dhut gus buannachd fhaighinn bhon teagasg, ionnsachadh agus rannsachadh den ìre as àirde ann an leasachadh cànain agus coimhearsnachd, le sùil gheur air Gàidhlig na h-Alba; a’ cur ris na sgilean dreuchdail agus proifeiseanta agad
 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.
 • Bidh susbaint na cùrsa gu h-àraid feumail do dh’oifigearan leasachadh Gàidhlig, oifigearan planadh cànain, luchd co-òrdanachaidh coimhearsnachd agus leasachaidh, agus luchd proifeiseanta foghlam na Gàidhlig.
 • Faodar an duais LDL a dhèanamh sa Bheurla cuideachd. Faic CPD in Community Development

Entry requirements

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig ìre C no nas àirde
 • Beachdaichear aig tagraidhean bho daoine le teisteanasan agus/no eòlas obrach iomchaidh cuideachd.
 • Bidh aig tagraichean ri pàirt a ghabhail ann an agallamh, gu h-àbhaisteach le telefòn
 • Bidh agad ri eisimpleir den sgrìobhadh agad a chur a-steach

Duais LDL

 • A' Ghàidhlig an-dè agus an-diugh
 • A' Leasachadh Choimhearsnachdan Gàidhlig: Sgilean Practaigeach

How will I study my course?

 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)

Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.


How long will my course last?


Nì thu modal thairis air semeastar mar as àbhaist, le dà chlas air a’ fòn gach seachdain.


Where can I study my course?

 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Start date

 • An t-Sultain
 • Am Faoilleach

Fees

Most full-time students will have their fees paid.

Students on part-time courses may also be eligible to have their course fees waived.

Funding

Dh'fhaodar gum bi sgoilearachdan no taic airgid a bhith ri fhaotainn. Cuir fios chun na colaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

What can I do on completion of my course?

Cuiridh an duais LDL seo ris na cothroman dreuchdail a bhios agad ann an caochladh roinnean leithid ann an buidhnean leasachaidh coimhearsnachd agus buidhnean poblach.

Can I progress into further study?

Faodaidh gum bi e comasach dhut adhartas a dhèanamh ri duaisean no ceumannan a bharrachd taobh a-staigh sgeama na Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte no duaisean eile aig an oilthigh.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Leasachadh Coimhearsnachd Duais LDL

Tha mi airson tòiseachadh Faoi/Gear 2020 no Lùn/Sult 2020 no Faoi/Gear 2021

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.