Tachartas - Comann Gàidhlig nan Oileanach

Tha Comann nan Oileanach a’ toirt cuireadh dhuibh gu tachartas sa Cholaiste Dimàirt 23mh Giblean, 5.30-7.00f. Bheir Calum Màrtainn seachad òraid air Dòmhnall Moireasdan - am Megantic Outlaw. Cluinnidh sibh òrain is ceòl bho oileanaich a tha air a’ chiad bhliadhna den cheum, agus bho oileanaich ciùil à Colaisde Bheinn na Faoghla. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh anns an t-sanas a tha an cois seo.

Comann nan Oileanach extend an invitation to you to an event on Tuesday 23 April, 5.30-7.00pm. Calum Martin will give a presentation on Donald Morrison - the Megantic Outlaw.  Year 1 Gaelic degree students, and Colaisde Bheinn na Faoghla music students will provide musical entertainment.  More information can be found in the advert attached below.

Sanas Tachartas Gaelic