Gaelic

Lews Castle College UHI, as the only tertiary education provider in the Isles, is uniquely situated to help drive forward a revitalisation of Gaelic within our communities

Tha roinn na Gàidhlig aig Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ lìbhrigeadh farsaingeachd de chùrsaichean Àrd Ìre, a’ toirt a-steach dà chùrsa fo-cheuma tro mheadhan na Gàidhlig – BA (le Urram) Cànan agus Cultar agus BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh, a thilleadh air BA (le Urram) Gaelic Scotland a tha air a’ lìbhrigeadh tro mheadhan na Beurla.  Tha an luchd-oide cuideachd an sàs ann am BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam, PGDE Teisteanas Proifeasanta For-cheum ann am Foghlam (slighe Ghàidhlig), agus ann an cùrsaichean ceuma eile leithid BA (le Urram) Litreachas agus BSc Leasachadh Dùthachail.  Tha spèisealachadan an luchd-oide a’ gabhail a-steach, am measg chuspairean eile, litreachas, beul-aithris, ionnsachadh cànain agus leasachadh coimhearsnachd.

Tha a’ Cholaisde a’ lìbhrigeadh chùrsaichean aig ìre Foghlam Adhartach do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, eadar clasaichean comhraidh neo-fhoirmeil agus cùrsaichean barantaichte le Ùghdarras Teisteanas na h-Alba.  Bithear cuideachd a’ ruith chlasaichean do dh’fhileantaich/luchd-ionnsachaidh adhartach a tha airson nan sgilean litearrachd aca a leasachadh.

Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI, mar an t-aon sholaraiche foghlaim treas-ìre sna h-eileanan, air leth suidhichte airson a bhith an sàs ann an ath-bheothachadh na Gàidhlig sna coimhearsnachdan againn. Thathar ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ toirt a’ Cholaisde agus a’ choimhearsnachd ri chèile agus an luach a tha ann an cànan, cultar agus dualchas nan eilean againn.  Tha sinn dealasach mu bhith a’ toirt taic do leasachadh sgilean agus ionnsachadh cànain, ag obair còmhla ri buidhnean dualchais agus coimhearsnachd gus an dualchas seo a dhìon agus adhartachadh mar sho-mhaoin coimhearsnachd.

 

Lews Castle College UHI’s Gaelic Language & Culture department delivers a diverse HE programme, offering two Gaelic medium undergraduate degrees – BA (Hons) Gaelic Language & Culture and BA (Hons) Gaelic and Development - as well as BA(Hons) Gaelic Scotland, which is delivered through the medium of English.  Our staff are involved in teaching on the MA Gaelic with Education programme and the Gaelic pathway of the PGDE course, as well as on other degree programmes such as BA (Hons) Literature and BSc. Sustainable Development. Our combined subject specialisms range from literature to folklore, from language learning to community development, and several others in between.

Lews Castle College delivers a number of Further Education courses for learners of Gaelic, ranging from informal conversation classes to SQA accredited courses.  We also deliver short courses to fluent speakers/advanced learners who wish to improve and enhance their literacy skills.

Lews Castle College UHI, as the only tertiary education provider in the Isles, is uniquely situated to help drive forward a revitalisation of Gaelic within our communities. The College recognises the importance of bringing College and community together and the value of our islands’ language, culture and heritage. We are committed to supporting the development of language skills and learning, working with heritage and community groups to protect this legacy and to promote it as a community asset.

Student stories

Iain MacSween

"The biggest benefit for me having studied at Lews Castle College is gaining a fluency in Gaelic – in writing, reading, and speaking the language". Iain MacSween Gaelic Language and Culture BA (Hons)